Trung tâm Tin học KHTN (T3H)

Trung tâm Tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.Hồ Chí Minh.